Уповноважений з антикорупційної діяльності

Наказом директора Мукачівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ст. від 25.03.2020 № 41 в закладі призначений уповноважений з антикорупційної діяльності – Зеленкін Тетяна Василівна.

Уповноважений з антикорупційної діяльності є відповідальним за реалізацію антикорупційної програми - комплексу правил, стандартів i процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у закладі – з використанням заходів, які не суперечать законодавству. Уповноваженим може бути фізична особа, яка здатна за своїми діловими та моральними якостями, професійним рівнем, станом здоров’я виконувати відповідні обов’язки.

Призначення на посаду уповноваженого з антикорупційної діяльності та звільнення з неї здійснюється наказом директора закладу, з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю, безпосередньо підпорядковується директору закладу.

Основні обов'язки
 • Розробляє проект антикорупційної програми.
 • Реалізує заходи, визначені антикорупційною програмою.
 • Контролює впровадження антикорупційних стандартів i процедур, визначених антикорупційною програмою. Здійснює супровід, надає методичну та консультаційну допомогу з цих питань.
 • Здійснює заходи, спрямовані на попередження виникнення конфлікту інтересів у працівників підприємства.
 • Вживає заходи для виявлення конфлікту інтересів та сприяє його врегулюванню. Контролює дотримання вимог законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів працівниками підприємства.
 • Співпрацює з працівниками підприємства, правоохоронними та контролюючими органами.
 • Ініціює проведення внутрішніх перевірок (розслідувань), розробляє заходи, спрямовані на запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням у майбутньому.
 • Проводить внутрішні службові перевірки (розслідування) та вживає заходи щодо притягнення до відповідальності осіб, причетних до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, повідомляє про такі випадки спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції, що дозволить усунути корупційні правопорушення та ризики.
 • Бере участь у створенні умов для інформування працівників закладу про недопущення фактів корупції.
 • Контролює додержання режиму конфіденційності в роботі працівників закладу відповідно до їхніх посадових інструкцій.
 • У межах чинного законодавства перевіряє благонадійність контрагентів, партнерів закладу (у разі їх участі в корупційних скандалах, за відсутності антикорупційних програм, відмови підписати договір з антикорупційною поправкою тощо). Подає відповідні пропозиції директору закладу.
 • У визначеній антикорупційною програмою строки звітує перед директором про стан дотримання антикорупційного законодавства у закладі (виконання антикорупційної програми).
 • Аналізує та проводить оцінку корупційних ризиків в діяльності закладу. Вносить директору пропозиції щодо усунення чи мінімізації таких ризиків.
 • Виявляє ризики, які негативно впливають на виконання функцій та завдань у дирекції закладу, здійснює оцінку щодо наявності корупційної складової, що дозволить мінімізувати корупційні ризики. Уносить директору пропозиції щодо усунення чи мінімізації таких ризиків, причин та умов.
 • Невідкладно інформує директора про виникнення потенційного або реального конфлікту інтересів у працівників.
 • Бере участь у розробці проектів наказів (розпоряджень) щодо врегулювання конфлікту інтересів працівників.
 • Індивідуально консультує працівників стосовно дотримання вимог антикорупційного законодавства, норм професійної етики, застосування антикорупційних стандартів та процедур.
 • Надає працівникам методичну та консультаційну допомогу з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.
 • Готує аналітичні матеріали з питань, що належать до його компетенції, доводить їх до відома директора, вносить відповідні пропозиції.
 • Проводить семінари, тренінги, практичні заняття з працівниками щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства, норм професійної етики, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, одержання подарунків, подання декларації.
 • Готує та доводить до відома працівників закладу інформаційні та методичні матеріали (пам'ятки, буклети тощо) стосовно вимог антикорупційного законодавства та положень антикорупційної програми.
 • Забезпечує наповнення сайту інформаційними, методичними та іншими матеріалами з питань, що належать до його компетенції.
 • Опрацьовує проекти локальних актів закладу (наказів, розпоряджень тощо) на предмет наявності корупційних факторів. У разі виявлення норм (положень), що можуть призвести до вчинення корупційних або пов'язаних із корупцією) правопорушень, невідкладно інформує про це директора. Висновки Уповноваженого з цих питань мають рекомендаційний характер.
 • Опрацьовує проекти договорів, які укладаються закладом, на предмет наявності корупційних ризиків, надає директору висновки з цих питань.
 • Аналізує посадові інструкції працівників на предмет наявності корупційних ризиків. Вносить директору пропозиції щодо їx перегляду та внесення змін до них.
 • Розглядає в межах повноважень повідомлення щодо причетності працівників до вчинення корупційних правопорушень.
 • У разі виявлення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками у межах своїх повноважень вживає заходів щодо припинення цього правопорушення та негайно у письмовій формі інформує про зазначений факт директора та спеціально уповноважений суб’єкт у сфері протидії корупції та директора.
 • Веде облік працівників закладу, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.
 • Забезпечує конфіденційність інформації про осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, або про факти підбурення їх до вчинення корупційних правопорушень, що сприятиме належному функціонуванню механізму здійснення повідомлень про корупцію та захисту осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції.
 • Виконує інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України в сфері запобігання корупції.
Відповідальність
 • · За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, – в межах, визначених чинним законодавством України про працю та чинним законодавством України в сфері запобігання корупції;
 • · За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, – в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України;
 • · За завдання матеріальної шкоди – в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України;
 • · За розголошення персональних даних інших осіб, що стали відомі під час виконання обов’язків, службової інформації, комерційної таємниці, недотримання норм наказів (розпоряджень) та інструкцій щодо роботи здокументами, що містять службову інформацію;
 • · За підготовку й надання завідомо недостовірних відомостей;
 • · За особисту нестриманість під час ділових зустрічей, порушення норм етикету ділового спілкування;
 • · За порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, трудової дисципліни, норм охорони праці, пожежної безпеки;
 • · Порушення норм професійної етики, приховування особистої інформації, яка суперечить вимогам антикорупційного законодавства, створює реальний чи потенційний конфлікт приватних інтересів в діяльності закладу.

Наказ про проведення заходів з реалізації антикурупційної програми Закарпатської облдержадміністрації

Наказ про план заходів з реалізації антикурупційної програми

Кiлькiсть переглядiв: 391