План роботи школи молодого педагога на 2014-2015 н. р.

Голова ШМП: _______О. Доктор

Члени ради ШМП:

- Сенько І.В. – директор спецшколи, вчитель­методист, тифлопедагог;

- Несух Ю.І. – заступник директора з ВР, вчитель­методист;

- Попович З.А. – голова м/о вчителів початкових та допоміжних класів, тифлопедагог;

- Лазар М.І. – голова м/о вчителів гуманітарного циклу

- Петрус М.В. – голова м/о природничо-математичного циклу, вчитель-методист, тифлопедагог;

- Саранчук О. Р. – голова м/о вихователів, тифлопедагог;

- Кампов С.М. – голова м/о класних керівників, старший вчитель, дефектолог;

- Тімоніна Н.П. – вчитель обслуговуючої праці, дефектолог;

- Воловікова О.О. – вчитель фізичної культури.

І. Вступ

Докорінне реформування системи освіти в Україні, безумовно, потребує відповідних змін і у формуванні професійної майстерності кожного учасника педагогічного процесу. Суспільству потрібен не сліпий виконавець адміністративних вказівок, а компетентний, розвинений педагог-професіонал, який має глибокі знання, кращі надбання національної та світової культури, здатний до творчих, нестандартних рішень, готовий до роботи в нових умовах.

Такі завдання й мета спонукають сучасного молодого педагога досконало володіти методикою викладання, вміти планувати свою практичну діяльність, враховуючи основні вимоги до сучасного уроку.

Зміст роботи школи молодого педагога визначають ті першочергові проблеми і найбільш типові труднощі з якими стикаються молоді спеціалісти спецшколи тому завдання школи можна сформулювати так:

- сприяти постійному творчому зростанню, формуванню педагогічної майстерності;

- допомогти в плануванні та організації роботи в плануванні та організації роботи з питань вдосконалення н/в процесу при роботі з незрячим та слабозорими дітьми;

- впроваджувати передові методи у викладанні;

- правильно обирати форми, методи й засоби навчання та виховання.

Засідання ШМП сприятимуть формуванню основ педагогічної майстерності своїх членів – уміння володіти собою, спілкуватися з учнями, розв’язувати педагогічні завдання, адже питання, які розглядають на засіданнях, сплановано так, щоб дати змогу кожному молодому спеціалісту максимально реалізувати свої можливості. В плані – підготовка та проведення показових уроків, їх обговорення; відвідування уроків кращих вчителів, що дозволяє ширше ознайомитися з методикою використання різноманітних методів і прийомів навчання, структурою уроків, формами роботи на уроці.

Отже, проблема вчителя початківця має єдине правильне вирішення: з вузького спеціаліста, носія досить обмеженого кола знань і вмінь він має постати перед своїми учнями як неповторна індивідуальність, носій національної духовності, як невід’ємної частки загальнолюдської, людина широких інтересів, глибоких знань, людина мудра і завжди молода душею, що мимоволі приваблює й веде за собою.

ІІ. Організація роботи наставників з молодими вчителями

Успішна педагогічна діяльність молодого педагога залежить не тільки від його професійної підготовки і особистих якостей, а й від того, у який колектив він потрапить, які умови праці й побуту йому створять, яку надаватимуть методичну допомогу, як стимулюватимуть його ініціативність і творче начало.

Система професійної підготовки вчительських кадрів – це цілісний процес у структурі якого особливе місце посідає діяльність молодого вчителя після закінчення ВНЗ, його адаптація до професії педагога. Випускники педагогічних навчальних закладів здебільшого мають непогану фахову підготовку, але їм бракує знань і досвіду в питаннях методичної підготовки, діяльності учнівського колективу, веденні шкільної документації, в роботі з батьками. Молоді педагоги – це майбутнє школи. Тому зустрічаючи молодого спеціаліста в спецшколі, педагогічний колектив знайомить його з традиціями, проблемами школи, та наставниками. Саме наставник відіграє велику роль у формуванні молодого вчителя як спеціаліста.

Закріпити досвідчених педагогів за молодими спеціалістами:

- Сенько І.В. – Шебела О.М.;

- Кампов С.М. – Булеца М.П.;

- Лазар М.І. – Матківська Р.І., Мучичка Н.В.;

- Петрус М.В. – Герц М.І.;

- Несух Ю.І., Саранчук О.Р. – Василенко О.В., Якимаха В.С.;

- Доктор О.А. – Гарновді Т.В., Федорко М.Ю.;

- Воловікова О.О. – Орос Н.В.

ІІІ. План роботи школи молодого педагога

Засідання 1

Творчість, майстерність, досконалість – це насамперед, наполеглива праця.

В. Сухомлинський

1. Бесіда з молодими вчителями та вихователями.

2. Практична робота: складання календарних та поурочних планів; огляд статей з питань педагогічної майстерності , бесіда за змістом пояснюючих записок до програм, вивчення структури програм; офтальмологічні та санітарно-гігієнічні вимоги до уроку.

Засідання 2

Урок – це дзеркало загальної педагогічної культури вчителя, мірило його інтелектуального багатства, показник його світогляду, його ерудиції

В. Сухомлинський

1. Організація, підготовка та проведення позакласних заходів з метою формування в учнів інтересу до навчання.

2. Відвідування відкритих уроків чи виховних заходів, які проводять досвідчені педагоги.

Засідання 3

Радість пізнання дається людині тоді, коли вона пізнає порівняно більше, ніж вимагається знати.

В. Сухомлинський

1. Проведення відкритих уроків та виховних заходів молодими спеціалістами, їх аналіз та обговорення.

2. Практична робота і опанування навичок ведення шкільної документації.

Засідання 4

Замало бути обізнаним у нових ідеях, потрібно знати, де можна використати ці ідеї, вміти з ними поводитись, а не лише захоплюватися.

Майкл Фурман

1. Реалізація диференційованого та індивідуального підходів до навчання дітей з вадами зору.

2. Самоосвіта педагогів.

IV. Діагностика педагогічних здібностей молодих вчителів та вихователів

Психолог.

V. Організація відвідування молодими спеціалістами уроків вчителів-наставників з подальшим аналізом цих уроків.

Дирекція

VІ. Методичні консультації:

- дотримання офтальмологічних рекомендацій щодо проведення н/в процесу;

- етика педагога;

- роз’яснення про виконання законів, постанов нормативних документів;

- Використання наочності й технічний засобів на уроках;

- підбір дидактичного матеріалу до уроків;

- організація системи контролю за знаннями, вміннями і навичками учнів:

а) проміжного

б) тематичного

в) підсумкового

VІІ. Забезпечення участі молодих вчителів та вихователів у роботі методичної ради, семінарів та педрад.

«Школа молодого педагога»

Справжнім учителем, вихователем можна стати після кількох років роботи в хорошому педагогічному колективі.

А.С. Макаренко

Молодий спеціаліст стає хорошим учителем, перш за все, завдяки обстановці творчої праці педагогічного й учнівського колективів.

В.О. Сухомлинський

Система роботи «Школи молодого вчителя»

Професійна адаптація молодого вчителя - це складний динамічний процес досконалого освоєння професії та оволодіння педагогічною майстерністю. Сприяти цьому процесу, розвивати професійний потенціал спеціаліста-початківця - одне з основних завдань «Школи молодого вчителя».

Етапи адаптації молодого педагога

На першому етапі адаптації відбувається ознайомлення молодого вчителя з вимогами до професії, його включення в самостійну профе­сійну діяльність, зіставлення рівня готовності до роботи з вимогами навчально-виховного за­кладу.

Другий етап пов'язаний із процесом подолання труднощів навчальної діяльності та початком фор­мування майстерності молодого вчителя.

Третій етап - це етап високої адаптованості, він є результатом ефективності діяльності молодого вчителя на попередньому етапі. Для цього етапу характерний високий рівень самостійності моло­дого вчителя, його творчий підхід до навчальної діяльності.

Програма роботи з молодим педагогом

І. Основні завдання стажування

1. Набуття практичних навичок, необхідних педагогічної роботи.

2. Вміння застосовувати теоретичні знання, набуті під час навчання у ВНЗ, в конкретній практичній роботі.

3. Набуття та вдосконалення педагогічних навичок виховної роботи з дітьми.

4. Вивчення передового педагогічного досвіду, засвоєння різноманітних методів навчання, використання сучасних засобів навчання, впровадження нетрадиційних форм, методів і прийомів навчання, нових педагогічних технологій.

ІІ. Зміст стажування молодого педагога

У процесі стажування молодий учитель повинен набути знання з психології, педагогіки, методики викладання шкільного предмета та виховної роботи. За час проходження стажування молодий учитель повинен проявити себе в усіх найважливіших формах роботи.

Навчальна робота

Стажист повинен:

- вивчити принципи перспективного та поточного планування навчально-виховного процесу в школі і брати посильну участь у плануванні роботи школи;

- протягом навчального року планувати навчально-виховну роботу зі свого предмета;

- розробляти поурочні плани, планувати позакласну роботу відповідно до плану виховної роботи школи;

- у навчальній роботі на уроках використовувати різноманітні методи, прийоми, форми та засоби навчання, які сприяють активізації пізнавальної діяльності (лекція, бесіда, розповідь, семінар, лабораторні роботи, керівництво самостійною роботою учнів, експеримент, демонстрації, використання комп'ютерної техніки, навчального кіно, магнітофонних записів тощо ) та індивідуальної роботи з учнями;

- брати участь в організації та проведенні факультативних занять (бажано керувати факультативом або провести одне чи декілька занять);

- надавати індивідуальну допомогу учням зі предмета;

- проводити позакласну роботу з предмета у фронтальної (лекції, екскурсії, конференції, перегляд навчальних, і науково-популярних фільмів тощо), групової (гурток, олімпіада, диспут, туристичний похід тощо) та індивідуальної роботи з учнями;

- брати участь в оформленні шкільних кабінетів та в організації роботи учнів у них;

- активно брати участь в організації та про­веденні заходів зі свого предмета

( тематичний вечір, ювілейні дати, дні здоров'я тощо).

Методична робота.

Стажист - молодий учитель, входить до складу шкільного та районного методичних об'єднань і бере участь в їхній роботі:

- за допомогою свого керівника обирає й розро­бляє одну методичну тему, пише за нею реферат, реферат обговорюють на засіданні шкільного чи ра­йонного методоб'єднання ( після 2-3 років роботи );

- вивчає лабораторне обладнання, ТЗН, комп'ю­терну техніку та наочні посібники, які є в школі, з наступним використанням їх у навчальній роботі;

- відвідує уроки досвідчених учителів зі свого предмета, бере участь в їхньому аналізі, поглибле­но вивчає педагогічний досвід одного з висококва­ліфікованих учителів;

- за час стажування проводить відкриті уроки;

- проводить моніторинг навчальних досягнень учнів, використовуючи різні форми опитування (контрольні роботи, заліки, усне, індивідуальне, фронтальне опитування, тестування тощо);

- оформляє результати моніторингу згідно з планом роботи школи;

- систематично вивчає педагогічну та методич­ну літературу та бере участь у її обговоренні.

Робота класного керівника

Стажист повинен виконувати роботу класного керівника (у разі неможливості призначення стажиста класним керівником він виконує функ­ції помічника досвідченого класного керівника на громадських засадах).

Для цього стажист:

- вивчає документацію класу, склад батьків, індивідуальні особливості учнів, складає психо- лого-педагогічну характеристику класу та подає її своєму наставнику;

- на основі вивчення складу класу домагається єдності педагогічних вимог до учнів із боку вчите­лів та батьків;

- організовує дитячий колектив із урахуванням вікових та психологічних особливостей, дома­гається згуртованості, активності, ініціативи та творчості учнів;

- проводить класні збори;

- проводить заходи, спрямовані на розширен­ня культурного світогляду та зміцнення здоров'я учнів (відвідування театру, музеїв, басейну, про­гулянки в ліс, спортивні заходи тощо);

- згідно із загальношкільним планом здійснює шефську роботу

ЗАВУЧ НА ЗАНЯТТЯ ПРИЙДЕ. АЛЕ КОЛИ?

ШПАРГАЛКА ДЛЯ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА

Педагогу, котрий щойно прийшов працювати до школи, окрім інших турбот та обов'язків не завадить пам'ятати про цик­лічність внутрішньошкільного контролю (простіше кажучи, коли завуч може прийти до вас на урок). Нагадуємо, що на кон­троль можуть взяти...

... вчителя, тобто вас. Це трапляється, наприклад, якщо адміністрація вважає, що ви маєте якісь серйозні проблеми, батьки скаржаться, з успішністю справи негаразд. Тоді чекайте серії відвідувань. Утім, до моло­дого фахівця завуч заглядатиме і без поважних причин. Щойно ж переконаються, що у вас усе гаразд, вас залишать у спокої.

... навчальний предмет. Якщо під час минулорічної атестації школи тести з вашо­го предмета діти написали по­гано, завуч ходитиме на уроки всіх учителів цієї дисципліни. До вас прийдуть, навіть якщо ви не найгірший представник свого методичного об'єднання.

... клас. З різних причин: по­ведінка, конфлікти (з учителями і дітей між собою), успішність. Тут дивляться кілька (три-п'ять) уроків протягом одного дня. І хоча в цьому випадку не ви об'єкт перевірки і навіть не клас­ний керівник, можете по-трапити під гарячу руку завуча, котрий за день надивився на фокуси «цього жахливого класу»: чому, мовляв, ви недостатньо врахо­вуєте їхню проблемність.

... частину уроку. Завуч, як не складно іноді в це повірити, — теж людина. І отримує наганяє та цінні вказівки від вищого начальства.

Наприклад, час від часу стає популярним (щоб не сказати модним) той чи інший педаго­гічний прийом або тенденція: робота в парах і групах, дифе­ренційований підхід до групи ризику, індивідуальні завдання додому. І їх починають пита­ти з усіх. Про «хіти» зазвичай можна дізнатися на педраді або методоб'єднанні. А про те, що їх наявність почали перевіря­ти, — від колег. Якщо з якоїсь причини необхідний прийом у вашому уроці відсутній, під час аналізу згадайте про це самі. Зізнайтеся, що він вам ніяк не дається, попросіть поради. Якщо ви справді щирі у своїй невдачі його використати, мож­ливо, завуч і справді порадить вам щось варте — не дарма ж його завучем призначили. А якщо ви вважаєте новий прийом недоречним або не сприймаєте його в принципі, від вас хоча б на якийсь час відчепляться. А там, дивись, він із моди вийде.

ПРАВИЛА УПРАВЛІННЯ УСПІХОМ НА УРОЦІ

Якщо після уроку в учня не зали­шилося питань, які хотілося б обго­ворити, посперечатися, пошукати рі­шення, то це означає, що, можливо, урок і дав користь, але залишив ді­тей байдужими до того, що на ньому відбувалося.

· Необгрунтована похвала, гіпертрофовані компліменти, випад­кові оцінки нівелюють відчуття успіху. Слід уміти бачити реальні зміни, ре­альні зрушення й досягнення дітей, якими б малими вони не були, і вчас­но підтримувати учня.

· Успіх починається з визнання дітьми права вчителя навчати. Ав­торитет, особистість учителя, його різнобічні достоїнства та інтереси є запорукою успіху учнів.

· Психологічний клімат, атмосфе­ра життєрадісності, організація діяльності учнів на уроці, розумне поєднання репродуктивних і творчих методів.

· Очікування незвичайності, здатність учителя дивувати, привносити елемент романтичності відіграють важливу роль на уроці.

· Учитель повинен любити дітей і вміти це робити. Не можна, захоплюючись спілкуванням з од­ними дітьми, змушувати страждати інших.

· Учитель мусить знати і весь клас, і кожного окремого учня. Він має дуже багато знати про дітей, щоб навчитися в потрібну мить допомогти їм.

· Початок уроку - це той момент, від якого значною мірою залежить успіх усього уроку.

· Навчальний успіх дітей на 80 % залежить від уміння вчителя давати домашні завдання. Драма в тому, що діти й дорослі розмовляють різними мовами, вкладають різний сенс у сло­ва, і домашні завдання без ретельного опрацювання того, що хотів би отримати вчитель, яке завдання він ставить, нерідко викликає в дітей стан збентеженості, спонукаючи взагалі відмо­витися від виконання домашніх завдань. Домашні завдання мають бути смачними, гарними, цікавими, творчими, нерідко практично зорієнтованими, оригінальними, доступними, різнорів- невими, цікавими за формою, з урахуванням особливостей і здібностей дітей.

· Поруч із цифровою розгорнута текстова оцінка відіграє особливу роль у стимулюванні навчаль­ної діяльності дитини.

· Ступінь захопленості учнів предметом виявляється в їхньому бажанні та готовності займатися ним після уроків.

· Учитель має навчитися залучати учнів до колективної пізнавальної діяльності.

Якщо молодий учитель гостро переживає свою неуспішність і, незважаючи на значні зусилля, ніяк не може дати хороший урок, одним з відомих способів надати йому допомогу є спільна з будь-ким із адміністрації школи підготовка серії уроків.

Кiлькiсть переглядiв: 2516

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.